yếu tố nào không thuộc đặc trưng của văn bản nghị luận