yếu tố nào được xem là xương sống của chiến lược chiến tranh đặc biệt